สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดนตรีเป็นศิลปะสำคัญแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้น นักเรียนจึงควรได้รับการการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการเล่นดนตรี เพื่อความเข้าใจในความสามารถของตนเองและใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจาก   การฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต. 4.1 ป.3/1 ฟัง-พูด ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อเครื่องดนตรีได้

2. การถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่กำหนดได้

3. ตอบคำถามจากการอ่านเรื่องที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการพูด การอ่านออกเสียง และเรื่องราวสั้น ๆ

2. ตรวจผลงานของนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Playing Music 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)