สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดนตรีเป็นศิลปะสำคัญแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์  ดังนั้น นักเรียนจึงควรได้รับการการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการเล่นดนตรี เพื่อความเข้าใจในความสามารถของตนเองและใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำ   สั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การบอกชื่อเครื่องดนตรีได้

2. การออกเสียงคำศัพท์เครื่องดนตรีได้

3. ถาม-ตอบเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่กำหนดได้

4. ถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการณ์สนทนาและการถามตอบเพื่อหาข้อมูลเรื่องความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี

2. ตรวจผลงานของนักเรียน

3. สังเกตความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Enjoying Music 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)