สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  กิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของนักเรียน  กิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตได้  ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้าง และวิธีการถามตอบเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง-พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

3. อ่านเรื่องและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูด การออกเสียงคำและประโยค

2. ประเมินการอ่าน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง My Hobby (2) 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน)