สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กิจกรรมยามว่าง และงานอดิเรกเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีความหมายสำหรับวัยเด็ก มีส่วนช่วยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์ดังนั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับการทำกิจกรรมยามว่างและงานอดิเรกของ ตนเอง เพื่อใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant)  ง่าย ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง-พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้

2. การบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้

3. บอกโครงสร้างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้

4. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียง

2. ตรวจผลงานนักเรียนจากใบงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Fun Hobbies (1) 17 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)