สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเล่นในสนามเด็กเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเด็ก ๆ ดังนั้น นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับการเล่นในสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบริบทที่นักเรียนคุ้นเคยและมีความสุขสนุกสนาน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป. 3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.3/1 ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การบอกความหมายคำศัพท์ ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

2. ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

3. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองโดยใช้คำศัพท์ “can” ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่านการออกเสียง คำ ประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Have Fun in the Playground (2) 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน)