สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็ก โดยเฉพาะการเล่นในสนามเด็กเล่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และเหมาะสมกับการเรียนรู้  ดังนั้น นักเรียนจึงควรได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ในสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นการฝึกฝนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป. 3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตอบคำถามจากการอ่านประโยค และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่านการออกเสียง คำ ประโยค และเรื่องสั้น ๆ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Things in the Playground (2) 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน)