สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล การแต่งกายและกิจกรรมที่จะทำในแต่ละฤดูกาลที่เหมาะสม เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/2    อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1  ป.3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3  ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3  ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงข้อความสั้น ๆ บรรยายสภาพอากาศ กิจกรรมและการแต่งกายในแต่ละฤดูได้    ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) จัดหมวดหมู่คำศัพท์ตามประเภทของสภาพอากาศ การแต่งกายและกิจกรรมที่ทำได้

2) จับใจความสำคัญเกี่ยวกับฤดูกาล สภาพอากาศ กิจกรรมและการแต่งกายจากข้อความสั้น ๆ ที่อ่านได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1) แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2) ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง The Weather
เรื่อง The Sun Comes up! 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง และแบบบันทึกการเรียนรู้)