สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3  ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต 4.2  ป.3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุการแต่งกายที่เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ ได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาล สภาพอากาศ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศต่าง ๆ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง The Weather
เรื่อง Weather & Seasons 1 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)