สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ถาม-ตอบเพื่อบอกประเภท ลักษณะ ที่อยู่อาศัย และอาหารของสัตว์ เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวและเป็นการเชื่อมโยงความรู้ภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2  ป.3/1  มีพูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3  ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ตอบคำถามเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ ลักษณะ ที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ได้            

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ ลักษณะ ที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Animals
เรื่อง About Wildlife (1) 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)