สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการขอและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าและป้ายคำเตือนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามปฏิบัติในสวนสัตว์ จะทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง สร้างวินัยและจิตสำนึกในการปฏิบัติตนในที่สาธารณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3  ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของป้ายคำเตือนซึ่งเป็นข้อห้ามปฏิบัติในสวนสัตว์ได้ถูกต้อง

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดประโยคที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติในสวนสัตว์ได้ถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Animals
เรื่อง Let’s Know Wildlife 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน)