สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมที่บุคคลกำลังปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในสวนสาธารณะ เป็นการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/4  ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ 

ต 1.2  ป.3/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลกำลังปฏิบัติในสวนสาธารณะได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง In the Park
เรื่อง Activities in the Park 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)