สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการออกคำสั่ง บอกความต้องการของตนเอง ชักชวนหรือห้ามบุคคลปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา มีความรู้และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/1  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.1  ป.3/3   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์แสดงคำสั่งห้ามทำตามที่กำหนดได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดประโยคคำสั่งห้ามตามป้ายสัญลักษณ์ที่กำหนดได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง In the Park
เรื่อง In the Park 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน)