สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/4  ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

ต1.2 ป.3/1   พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1   พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนใกล้บ้านได้

2 ทักษะ/กระบวนการ (P)

- ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around My House
เรื่อง My House 3 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)