สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของตนเองและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนโดยใช้คำบุพบทที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานด้านการเรียนภาษาอังกฤษและเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1  ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ 

ต1.2 ป.3/1   พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1   พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อ่านออกเสียงเนื้อเรื่องได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2) ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของตนเองและที่อยู่ของเพื่อนได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 2, 5, 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around My House
เรื่อง My House 2 (2) 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)