สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของตนเองและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนโดยใช้คำบุพบทที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานด้านการเรียนภาษาอังกฤษและเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต2.1 ป.3/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนได้

2) บอกชื่อสถานที่และที่อยู่ของตนเองได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของตนเองและที่อยู่ของเพื่อนได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินที่ 9, 10

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around My House
เรื่อง My House 1 16 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)