สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับ รายการอาหารและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้ และพัฒนาทักษะ ภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.2ป.3/3 บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง

ต3.1ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต4.1ป.3/1 ฟัง-พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ราคาอาหารและเครื่องดื่มได้

2. บอกความหมายคำศัพท์ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการ ราคาอาหารและเครื่องดื่มได้

3.  พูดถามตอบเกี่ยวกับราคาอาหารในเมนูได้

4. จัดทำเมนูอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียง คำ ประโยคและเรื่องสั้นๆ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Mini Menus (2) 13 ธ.ค. 65 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง และแบบบันทึกการเรียนรู้)