สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับ เครื่องดื่มและการสั่งเครื่องดื่มและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้และ พัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
ต 1.2 ป.3/3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มได้

2.บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับการบอกราคาได้

3. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการสั่งเครื่องดื่มได้

4. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับการบอกราคาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียง คำ ประโยคและเรื่องสั้นๆ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Ordering Drinks 6 ธ.ค. 65