สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับรสชาติ อาหารและขั้นตอนการทำอาหารและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้และ พัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารได้

3. พูดขั้นตอนการทำอาหารได้

4. ตอบคำถามจากการอ่านขั้นตอนการทำอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียง คำ ประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Making a Drink and a Sandwich (1) 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)