สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับรสชาติ ของอาหารและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติอาหารและบอกความหมายได้

2. พูดถาม–ตอบ เรื่องรสชาติของอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียง คำ ประโยคและเรื่องสั้นๆ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Tastes of Food 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)