สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับผลไม้ทั้งของไทยและของต่างประเทศและการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนจะทำให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป. 3/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป. 3/2  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป. 3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป. 3/1 พูดโต้ตอบด้วย คำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป. 3/1 พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 2.1  ป. 3/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ได้

2. พูดประโยคแสดงความต้องการโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การออกเสียงคำ และประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Fruits
เรื่อง Fruit Variety 8 พ.ย. 65 (มีใบงาน)