สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสอบถามเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)  

- พูดถามตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ตนเองชื่นชอบได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

-  ตั้งใจเพียรพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Variety of Food and Drinks
เรื่อง Variety of Drinks 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน แผนผังความคิด และแบบประเมินตนเอง)