สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆจะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน และเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีและเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายคำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับชนิดอาหารได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจเรียนพยายามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Variety of Food and Drinks
เรื่อง Variety of Food 1 พ.ย. 65 (มีใบงาน)