สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๓     นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

      ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. อธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

    ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     ๑. สามารถวิเคราะห์แนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

     ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรื่อง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (มีใบงาน)