สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๓     นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

         ๑. อธิบายผลจากการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถวิเคราะห์ผลจากการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรื่อง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลจากการรักษาสิ่งแวดล้อม (มีใบงาน)