สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๓  นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลาย สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. สามารถอธิบายคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. สามารถวิเคราะห์คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การวัดผลและประเมินผล

 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรื่อง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน)