สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่นภัยพิบัติ น้ำท่วม มลพิษ ล้วนส่งอิทธิพลถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒   วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          ๑. อธิบายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

         ๑. ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย เรื่อง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 14 มี.ค. 66 (มีใบงาน)