สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ท้องถิ่นประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรมีความหลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒   วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. อธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถจำแนกการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของภาคต่าง ๆได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย เรื่อง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน)