สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากร โดยส่วนใหญ่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ มีความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๑ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการย้ายถิ่นฐานได้

       ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการย้ายถิ่นฐานได้

      ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการย้ายถิ่นฐาน

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย เรื่อง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง อิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐาน 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน)