สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๖ ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีลักษณ์กายภาพที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน ภูมิลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ เกิดการสร้างสรรค์และการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒  ป.๕/๒    วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

 ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

 ๑. สามารถวิเคราะห์สาเหตุความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญในความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์ 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)