สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒  อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคใต้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคใต้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    ๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคใต้

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคใต้ 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน)