สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคตะวันตกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง แต่ปัจจุบันได้ถูกแบ่งแยกออกมาเป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยภูเขาสลับที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันตก

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคตะวันตก

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันตก

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคตะวันตก 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน)