สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งส่งขายไปทั่วโลก แม่น้ำสำคัญของภาคนี้คือแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่น่าสนใจอย่างเช่น เชียงคาน จังหวัดเลย ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ชมความงามของแอ่งน้ำบนโขดหินที่สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒   อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

           ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

           ๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน)