สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคตะวันออก จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือ เป็นทิวเขาและที่ราบลูกฟูกทางตอนกลางและมีที่ราบชายฝั่งทะเลทางใต้ โดยมีแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลจากทิศเหนือไปทางใต้ลงสู่อ่าวไทย ชายฝั่งทะเลของเขตนี้ เป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งและเต็มไปด้วยเกาะใหญ่น้อย เป็นเกาะที่ปกคลุมด้วย ป่าไม้และหาดทรายสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒  อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันออก

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคตะวันออก

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    ๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันออก

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคตะวันออก 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน)