สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคกลาง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชอื่น ๆ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่จะเป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒  อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคกลาง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคกลาง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          ๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคกลาง

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคกลาง 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)