สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ต่อเนื่องมาจากทิวเขาชานในประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ การที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒     อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

           ๑. สามารถอธิบายลักษณะของภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคเหนือ

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. วิเคราะห์ลักษณะของภูมิลักษณ์ที่มีผลต่อภูมิสังคมของภาคเหนือ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          ๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของเหนือ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติภาคเหนือ 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน)