สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๖ ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน ภูมิลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ เกิดการสร้างสรรค์และการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๑  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่าย

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          ๑. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถจำแนกลักษณะทางกายภาพระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย เรื่อง รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน)