สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่ คือ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกลงบนพื้นแบนราบโดยการย่อให้เล็กลงด้วยมาตราส่วน ใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่กําหนดขึ้นแทนข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางวัฒนธรรมแผนที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มานาน โดยมนุษย์ใช้แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ครอบครอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๑  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่าย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. จำแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย เรื่อง รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน)