สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  คือ วัสดุ อุปกรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาการสำรวจ  การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำแนกตามหน้าที่หลักของการใช้งานได้  2  ประเภท  คือ เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์ และ เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๑  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่าย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. สามารถจำแนกประเภทเครื่องมือที่ใช้ค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย เรื่อง รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน)