สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะ ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิก็จะมีปัญญา  เรียนเก่ง ทำงานดี มีคุณธรรม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนบริหารจิตและเจริญปัญญาจนเป็นนิสัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๖ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดฃ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายวิธีการการยืน การเดิน อย่างมีสติได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. ปฏิบัติตนโดยการยืน การเดิน อย่างมีสติได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการยืนและเดินอย่างมีสติ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ชื่อหน่วย เรื่อง พาจิตแจ่มใส
ชั่วโมง พาจิตแจ่มใส
เรื่อง การยืน การเดิน อย่างมีสติ 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน)