สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธ เช่น การไหว้ การกราบ อย่างถูกต้อง เพราะจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๓ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด

 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการไหว้ระดับต่าง ๆได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการไหว้ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมรรยาทชาวพุทธในเรื่องการไหว้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ : การไหว้ 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน)