สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชาวพุทธที่ดีต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรม โดยปฏิบัติอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามหลักศาสนา อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. จำแนกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการเข้าร่วมศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)