สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชาวพุทธที่ดีต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรม โดยปฏิบัติอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามหลักศาสนา อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์และปฏิบัติถูกต้อง

จุดประสงค์

  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในพิธีถวายสังฆทานที่ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. จำแนกขั้นตอนในพิธีถวายสังฆทานได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและการประกอบพิธีถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง หลักปฏิบัติในพิธีถวายสังฆทาน 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)