สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนิกชนที่ดีต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมในทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรม โดยปฏิบัติอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามหลักศาสนา อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมศาสนพิธีต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด  ป.๕/๑  จัดพิธีกรรมของศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์รูปแบบพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 20 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)