สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไว้เป็นหมวดหมู่ นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติตนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม ในพระไตรปิฎก มีเรื่องน่ารู้มากมายรวมถึงพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นพุทธวจนะที่เป็นคติสอนใจให้กระทำความดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๔ อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑.  อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์หลักคำสอนในพุทธศาสนสุภาษิตได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. นำคติสอนใจจากพุทธศาสนสุภาษิตไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)