สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญ เพราะศีลทำให้คนเป็นคนดี สมาธิทำให้ทำอะไรไม่ผิดพลาด ปัญญาทำให้รู้ถูกผิด

หลักธรรมคำสอนนี้ ถ้านำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๕แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์หลักการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักในความสำคัญและสามารถนำหลักไตรสิกขาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 6 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)