สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ ๓ ประการ ซึ่งได้แก่ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและควรบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.ป.๕/๕ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. สามารถอธิบายเรื่องพระรัตนตรัยกับศรัทธา ๔ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์องค์ประกอบของพระรัตนตรัยกับศรัทธา ๔ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักในความสำคัญของพระรัตนตรัยกับศรัทธา ๔

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง พระรัตนตรัยกับศรัทธา 4 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)