สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ ๓ ประการ ซึ่งได้แก่ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและควรบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๕ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายองค์ประกอบของพระรัตนตรัยได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักในความสำคัญและปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง องค์ประกอบของพระรัตนตรัย 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน)