สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาจาร์เสถียร โพธินันทะ เป็นผู้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง คือ เป็นผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนามีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา มีจิตใจเมตตากรุณา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๓      เห็นคุณค่าและพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายประวัติอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์ประวัติและคุณธรรมของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เประพฤติตนตามแบบอย่างคุณธรรมของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง : อาจารย์เสถียร โพธินันทะ 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน)