สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา ทรงมีพระจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างในเรื่องราวของความเพียรพยายามและทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติพระองค์ตามแนวพุทธปณิธาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดป.๕/๓  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์พระประวัติและพระคุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ประพฤติตนตามแบบอย่างพระคุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง : สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน)