สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรื่องราวของชาดกเป็นคติสอนใจที่ยกเอาบุคคลมาอ้างอิง เพื่อสอนคติธรรมและจริยธรรมโดยใช้บทบาทของตัวแสดงต่างๆในนิทาน ซึ่งวิธีการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงทำเป็นตัวอย่างแล้วในเรื่องพระมหาชนก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าและพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. สามารถอธิบายเรื่องจูฬเสฏฐิชาดกได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์เรื่องราวและหลักธรรมจากเรื่องจูฬเสฏฐิชาดกได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. นำหลักธรรมและข้อคิดจากเรื่องจูฬเสฏฐิชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน)